ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเปิดหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมือง ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว ซึ่งการเปิดหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ภายหลังจากได้ทำการปิดปรับปรุง เพื่อปรับเปลี่ยนส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร ให้มีความทันสมัยเหมาะสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ให้มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “Discover the Origins of Chiang Mai’s Identity”