สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดการประชุมพิจรณาคัดเลือก “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2561″

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือก “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2561″

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือก เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม