สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดการอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์” ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น ๔ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการอภิปราย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พิสุทธิลักษณ์ บุญโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคุณณัฐพงษ์ แมตสอง ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร่วมอภิปราย โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่ม

ดูแบบเต็มจอ