ผลการคัดเลือก เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ผลการคัดเลือก เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม เป็น “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างสรรค์งานวัฒนธรรม เป็นการสืบสานองค์ความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม โดยในปี ๒๕๖๑ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล จำนวน ๑๐ ท่าน โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๙๐ ปีราชภัฏเชียงใหม่