ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่