ร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร