เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี และ อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน และนักศึกษาสาขานาฏศิลป์และการแสดง ได้นำรถบุษบกพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ “พระพุทธสถิตมิ่งมงคล” เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมประเพณี และส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในประเพณีอันงดงามของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความสามัคคีระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน สมกับเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม