ร่วมการประชุมรับรองข้อตกลง ว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมรับรองข้อตกลง ว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร