ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๑–๒๕๖๒ โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้บริหาร บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้ด้วย