รับมอบต้นกล้าลาน จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำปาง

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำปาง (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง) เพื่อรับมอบต้นกล้าลาน จำนวน ๒๐ ต้น เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และคุณบุญเลิศ อิทธิพลจันทร์ (เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณามอบต้นกล้าลานดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้วิธีการเพาะปลูกต้นกล้าลาน โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะนำต้นกล้าลานไปปลูกให้เติบใหญ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีความสำคัญเชิงวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป