โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.ดอยสะเก็ด

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการ และคณะบุคลากร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ตุงล้านนา ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับประชาชนผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อ.สันทราย และ อ.ดอยสะเก็ด ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พ่อครูพลเทพ บุญหมื่น ให้การฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน