โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.ดอยเต่า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการ และคณะบุคลากร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการทำลูกประคบ และยาหม่องสมุนไพร ณ โรงเรียนดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับประชาชนผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อ.ดอยเต่า และ อ.ฮอด ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แม่ครูจรรยา วงศ์ชัย ให้การฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด และ มีอาจารย์ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน