น้อมถวายเทียนพรรษา วัดเชียงโฉม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบัน ศูนย์ สำนัก กอง ผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมน้อมถวายเทียน ณ วัดเชียงโฉม (วัดเจดีย์ปล่อง) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา