โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.แม่แจ่ม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการ และคณะบุคลากร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ตุ๊กตาผ้าล้านนา และ หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพรและยาหม่องสมุนไพร ณ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับประชาชนผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อ.แม่เจ่ม ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ แม่ครูจรรยา วงค์ชัย และแม่ครูฐาปนี ไหวยะ ให้การฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ภาพ : นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่