ร่วมโครงการ “ปลูกลานปลูกหมาก ฝากร่มเงาไว้ในลานวัด”

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศูนย์ใบลานศึกษา และคุณโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ร่วมโครงการ “ปลูกลานปลูกหมาก ฝากร่มเงาไว้ในลานวัด” โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์และผู้ริเริ่มสร้างวัดป่ารัชดาราม พร้อมได้มีกิจกรรมปลูกต้นลานและต้นหมากและการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ต้นไม้ในลานวัด” คณะวิทยากร โดย พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺโจ, พลตรีนเรศร์ จิตรักษ์, ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์, ดร.ดิเรก อินจันทร์, และ คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ผู้ดำเนินรายการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างวัดป่ารัชดาราม ร่วมกับ อบจ.ลำพูน ชมรมใบลานศึกษา โฮงเฮือนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เชียงใหม่เขียวสวยหอม Spark U Lanna ศูนย์ใบลานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลูกต้นไม้ถวายร่มเย็นเป็นพุทธบูชาฝากร่มเงาไว้ในพระศาสนา ณ ลานธรรมแผ่นดินบุญ วัดป่ารัชดาราม สามแยกสันห้างเสือ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน