มอบหนังสือและวารสารทางวิชาการ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับหนังสือและวารสารทางวิชาการ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อนำไปให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นการร่วมส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป