โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา และหลักสูตรการจารใบลาน เขียนพับสา

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒธรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา และหลักสูตรการจารใบลาน เขียนพับสา โดยมี อ.ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมคือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้ด้านอักษรโบราณล้านนา ซึ่งมีทั้งสามเณร นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรม