การอบรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และจัดการความรู้ “อัตลักษณ์

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และจัดการความรู้ “อัตลักษณ์ชุมชน” ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ด้วยมุ่งหวังให้ท้องถิ่นได้เห็นคุณค่า ความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งเกิดเครือข่ายบุคลากรการดำเนินงานอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๗๐ คน ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะลงพื้นที่เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในชุมชน และนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ด้วยการนำเสนอองค์ความรู้ดังกล่าว ในรูปแบบของคลิปวีดิโอ และ Infographic (อินโฟกราฟฟิกส์) เพื่อเผยแพร่ต่อไป