จัดการอบรมหลักสูตร “ตุงใย: สืบสาน ต่อยอดองค์ความรู้ล้านนา”

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตร “ตุงใย: สืบสาน ต่อยอดองค์ความรู้ล้านนา” ซึ่งมีความเชื่อว่าหากผู้ใดประดิษฐ์ตุงใยถวายวัดในช่วงปีใหม่เมือง หรือ วันสงกรานต์ จะมีอานิสงส์ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง โดยมีพ่อครูพลเทพ บุญหมื่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก เป็นนิมิตรหมายอันดีเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป