จับเข่าเล่าเรื่องกับ “แดน บราวน์” แห่งสยามประเทศ กลโคลงในการสร้างปริศนา 🕵️‍♀️

📢 การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งสุดท้ายของปี

💬 พบกับ คุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ เจ้าของนามปากกา “ปราปต์” ผู้ถอดฉันทลักษณ์ทางภาษาในโคลงกลบทแบบไทย ๆ กับการสืบสวนสอบสวน จับเข่าเล่าเรื่องกับ “แดน บราวน์” แห่งสยามประเทศ 🇹🇭 กลโคลงในการสร้างปริศนา 🕵️‍♀️

🕐 วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโดยการสแกน QR-CODE หรือผ่านทาง Zoom Meetings จำกัดจำนวน 300 คน และถ่ายทอดสดทาง Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

*** นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการอภิปรายจะต้องทำแบบทดสอบความรู้ – แบบประเมินผลความพึงพอใจ ผ่าน QR-CODE หลังจากจบการอภิปรายเพื่อรับหน่วยกิจกรรม จำนวน ๑ หน่วยกิต/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง

📲 Zoom Cloud Meeting
https://zoom.us/j/93416568399
Meeting ID: 934 1656 8399