ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 4/59

14332960_689552057867200_1261663175476216685_n

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/59 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่