คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ได้นำนักศึกษา จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในส่วนพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา และเรือนอนุสารสุนทร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา และหลักสูตรการจารใบลาน เขียนพับสา

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒธรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา และหลักสูตรการจารใบลาน เขียนพับสา โดยมี อ.ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา

โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน Shiga University

เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรอบรมศิลปวัฒนธรรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ (Shiga University) จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 100 ปี ชาตากาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 100 ปี ชาตากาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

1 2 3 4 5 74