Prof.Dr. Volker Grabowsky เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. Prof.Dr. Volker Grabowsky นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) จาก Universität Hamburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้นำคณะนักวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาเข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ได้นำนักศึกษา จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในส่วนพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา และเรือนอนุสารสุนทร

1 2 3 4 5 75