ร่วมเปิดงาน“ภูษา ราชินี”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน“ภูษา ราชินี” และจัดนิทรรศการ “ผ้าในพระพุทธศาสนา” โดยมีท่าน ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี และผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยฯ โดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ “ภูษา ราชินี” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารนิทรรศการ2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีกับการส่งเสริมผ้าไทย อาทิ นิทรรศการ “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน” นิทรรศการ “ผลิตภัณฑ์ผ้ากับมาตรฐาน GI และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างทอ” นิทรรศการ “ไหมอีรี่กับการผลิตผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และ นิทรรศการ “ผ้าสีฟ้าธรรมชาติ” เวทีเรื่องเล่าและเสวนาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานการทอผ้า นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของชาวเชียงใหม่ ที่จะได้ซาบซึ้งกับการทรงงานด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผ่านการเล่าเรื่อง “สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทย” โดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมถึงเรื่องเล่า “สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนาช่างทอผ้า” โดย คุณประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์– ศิลปะผ้าทอ) เรื่องเล่า “สมเด็จพระราชินีกับการส่งเสริมพัฒนาการทอผ้าไหม” โดย กรมหม่อนไหม เรื่องเล่า “สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมผ้าไหมยกดอกลำพูน” โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเสวนา “การสืบสานและพัฒนาผ้าทอไทย ทำอย่างไรให้ก้าวไกล” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผ้ามัดย้อม/ย้อมสีธรรมชาติ” โดย ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผ้าห่อคัมภีร์” โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โครงการพระราชดำริ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชุมชนต่างๆ พร้อมชมการเดินแบบผ้าไหม ผ้าทอ และผ้าย้อมธรรมชาติจากหน่วยงานที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้

 119 total views,  2 views today

ร่วมงานเปิด CMR Book Fair 2016

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานเปิดงานสัปดาห์หนังสือ CMR Book Fair 2016 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 119 total views,  2 views today

ประชุมเตรียมงานเสวนาทางวิชาการ งานมุทิตาจิตแด่ ศ.อรุณรัตน์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเตรียมงานเสวนาทางวิชาการ งานมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ อรุณรัตน์ วิเชียรเชียว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

 128 total views,  2 views today

ประชุมเตรียมงานนิรรศการ “ภูษา ราชินี”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานนิรรศการ “ภูษา ราชินี” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 122 total views,  2 views today

การเสวนาเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนา และมีวิทยากรผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณได้แก่ อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์ อาจารย์ดุสิต ชวชาติ อาจารย์ดิเรก อินจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณอันงดงามทรงคุณค่า และสร้างเสริมจิตสำนึกให้เยาวชนรู้รักษ์ ในศิลปวัฒนธรรม และเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่มีเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดงานเสวนาครั้งนี้ รวมถุึงนักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการประเพณีหิงไฟพระเจ้า และเหนือสิ่งอื่นใด การเสวนาวิชาการครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้รักษ์สามัคคีของชาวราชภัฏเชียงใหม่ ในการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานศิลปะแะละวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

 123 total views,  2 views today

1 77 78 79 80 81 85