การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

ขบวนกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ – สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยในปีนี้ได้รับรางวัล “ชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ ๑” ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลจาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามมหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน และนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย รวมถึงคณะช่างฝีมือจากหัสดินทร์อาร์ท อ.สรายุทธ อ่องแสงคุณ นักศึกษาสาขานาฏศิลป์และการแสดง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย นักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม และผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติชาดก ในงานประเพณี

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติชาดก (ประเพณีตั้งธรรมหลวง)กัณฑ์มหาพน ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ วัดโลกโมฬี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในระว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่องกระบวนการจัดทำแผนจัดการอนุรักษ์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ในวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวปนัดดา โตคำนุช นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนจัดการอนุรักษ์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 4

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ และอาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมงาน “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ครั้งที่ 4 สืบสานประเพณียี่เป็ง 2558”ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เวลา 18:00 น.

1 77 78 79 80 81