ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 4/2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2561 ณ ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2561 ณ ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561

ร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ. สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวปนัดดา โตคำนุช. เข้าร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

1 2 3 4 11