อบรมหลักสูตรประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ และผ้าเช็ดหน้าด้วยผ้าฝ้ายพื้นเมือง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ และผ้าเช็ดหน้าด้วยผ้าฝ้ายพื้นเมือง โดย อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ วิทยากรโดย คุณนริศ บุญสถิตย์ ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงาน OTOP ดีเด่น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก

 41 total views

ร่วมงานไหว้ครู สาขาวิชาวัฒนธรรม

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาภาควิชาสังคมและวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องพุทธศาสน์ ชั้น4 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดาโดยในงานมีพิธีสืบชะตา ฮ้องขวัญ การครอบครู โดยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับเป็นเจ้าภาพเครื่องบูชาเศียรครู และนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมฟ้อนถวายครูในพิธีดังกล้าวอีกด้วย

 40 total views

1 28 29 30