ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 น. – 12:00 น. คณะกรรมการชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยดร.ราชรถ ปัญญาบุญ (ผู้อำนวยการ) และคณะ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา

1 2 3 4