ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วม “สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีท่าน “ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช” รองอธิการบดี ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้นั่งรถบุษบก พร้อมนำนักศึกษาจากคณะ วิทยาลัย ร่วมตกแต่งรถบุษบก และร่วมขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน จากจุดวัดผาลาด-จุดลานชมวิว

โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ได้นำคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒

รับมอบต้นกล้าลาน จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำปาง

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำปาง (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง) เพื่อรับมอบต้นกล้าลาน จำนวน ๒๐ ต้น เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๑–๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561

1 2 3 4 61