ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2561 ณ ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มุทิตาจิตพระครูประภัศร์ธรรมรังสี(ครูบาจันต๊ะรังษี) เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิต หลวงพ่อท่าน พระครูประภัศร์ธรรมรังสี(ครูบาจันต๊ะรังษี) เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๘ ปี ณ วัดกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการ(ฝ่ายสงฆ์) โครงการก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง

มอบหนังสือและวารสารทางวิชาการ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับหนังสือและวารสารทางวิชาการ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อนำไปให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นการร่วมส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป

Ticket system

โปรดทราบ: ต้องมี JavaScript สำหรับเนื้อหานี้

“ข่วงผญา” (The Journal of Thai Lanna Wisdom) ขุมความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัว วารสารข่วงผญา The Journal of Thai Lanna Wisdom ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการรายปี (ปีละ ๑ ฉบับ) เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน) วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะ และนำเสนอข้อค้นจากการศึกษาและวิจัยด้านศิลปวัมนธรรม อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา วัฒนธรรมศึกษา การจัดการทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม ดนตรีและการแสดง เป็นต้น ซึ่งบทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสาร ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
วารสารข่วงผญา ฉบับนี้ เป็นปีที่ ๑๓ ได้เผยแพร่บทความของนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๕ บทความด้วยกัน ซึ่งมีสาระสำคัญในประเด็นที่หลากหลาย

1 2 3 4 5 74