ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวปนัดดา โตคำนุช เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี

ร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ. สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวปนัดดา โตคำนุช. เข้าร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผุ้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Photo Workshop ภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมประเพณีการจารใบลานแบบล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Sony thai และ Digital2home จัดกิจกรรม Photo Workshop ภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมประเพณีการจารใบลานแบบล้านนา ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 61