ประชุมเพื่อตรวจสอบและพิจารณารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2561 ณ ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2561 ณ ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มุทิตาจิตพระครูประภัศร์ธรรมรังสี(ครูบาจันต๊ะรังษี) เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิต หลวงพ่อท่าน พระครูประภัศร์ธรรมรังสี(ครูบาจันต๊ะรังษี) เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๘ ปี ณ วัดกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการ(ฝ่ายสงฆ์) โครงการก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง

มอบหนังสือและวารสารทางวิชาการ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับหนังสือและวารสารทางวิชาการ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อนำไปให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นการร่วมส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป

“ข่วงผญา” (The Journal of Thai Lanna Wisdom) ขุมความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัว วารสารข่วงผญา The Journal of Thai Lanna Wisdom ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการรายปี (ปีละ ๑ ฉบับ) เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน) วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะ และนำเสนอข้อค้นจากการศึกษาและวิจัยด้านศิลปวัมนธรรม อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา วัฒนธรรมศึกษา การจัดการทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม ดนตรีและการแสดง เป็นต้น ซึ่งบทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสาร ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
วารสารข่วงผญา ฉบับนี้ เป็นปีที่ ๑๓ ได้เผยแพร่บทความของนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๕ บทความด้วยกัน ซึ่งมีสาระสำคัญในประเด็นที่หลากหลาย

1 2 3 4 5 6 74