แผนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะวัฒนธรรม(58-62) ฉบับปรับปรุงปี 2559
แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะวัฒนธรรม(58-62) ฉบับปรับปรุงปี 2560
แผนกลยุทธ์พัฒนางานด้านทำนุบำรุง ราย 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
KM Action Plan แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559
KM Action Plan แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560
KM Action Plan แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะวัฒนธรรม 61-65 (ฉบับปรับปรุงปี 2561)