แผนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะวัฒนธรรม(58-62) ฉบับปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
KM Action Plan ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2558-2562
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557–2561)
แผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557–2561) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
แผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 –2565)