แผนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
KM Action Plan แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. 2559-2563) ฉบับปรับปรุงปี 2561
แผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. 2559-2563) ฉบับปรับปรุงปี 2562
แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะวัฒนธรรม ประจำปี 2560-2564
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562–กันยายน 2563)
KM Action Plan แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563