แผนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะวัฒนธรรม(58-62) ฉบับปรับปรุงปี 2559
แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะวัฒนธรรม(58-62) ฉบับปรับปรุงปี 2560
KM Action Plan แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559
KM Action Plan แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560
KM Action Plan แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
แผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. 2559 - 2563)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)