สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

วันจันทร์ - วันศุกร์: 8:30 – 16:30 น.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

“องค์กรแห่งการส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าศิลปวัฒนธรรมล้านนา”

0 คน +

ผู้ติดตาม Facebook Page

0 แหล่ง

แหล่งเรียนรู้

0 คน +

ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้

0 หลักสูตร +

หลักสูตรที่เปิดอบรม

0

ความพึงพอใจต่อบริการ

ข่าวสาร

ศูนย์ใบลานศึกษา

อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่เอกสารโบราณ

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2024

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
2
3
 • งาน 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม
 • เสวนาหัวข้อ "ราชภัฏเชียงใหม่กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น" (เพชรเกียรติยศ)
 • มอบรางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา และผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
4
 • งาน 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม
5
 • งาน 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การนำเสนอผลงาน การพัฒนาครูเพื่อสร้างเสริมความเป็นพลเมืองโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นฐาน
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม
 • หล่อเทียนเข้าพรรษา
 • พิธีกินอ้อผญา
6
 • งาน 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ขบวนพาเหรด 100 ปี CMRU Carnival
7
8
9
10
11
 • การชี้แจงงบประมาณ2568
12
13
14
15
16
17
18
19
 • แห่เทียนพรรษา
20
21
22
23
24
 • การอภิปรายเชิงวิชาการ เรื่อง เห็นร่องรอย รู้เรื่องราว ผ่านเรื่องเล่าจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
25
26
27
28
29
30
31
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 • การอภิปรายเชิงวิชาการ เรื่อง การเดินทางของ Akha Ama Coffee สู่ความยั่งยืน