ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูม…

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยผลงานนั้นสามารถแสดงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและคุณค่าด้านสุนทรีย์ ผลงานนั้น ๆ ต้องแสดงการได้มา ถึงการศึกษา ค้นคว้า ทดลองหรือพัฒนาจากภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เป็นเอกสารที่แสดงการสังเคราะห์ออกมาเป็นรูปเล่มประกอบผลงานการสร้างสรรค์ด้วย

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยจัดส่งแบบเสนอผลงาน ภาพผลงาน และเอกสารประกอบการพิจารณา ทางอีเมล์ culture@cmru.ac.th

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะประกาศผล ทางเว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
และจะดำเนินการแจ้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณต่อไป

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง