พื้นที่แหล่งเรียนรู้

  1. Home
  2. พื้นที่แหล่งเรียนรู้

CMRU

พื้นที่แหล่งเรียนรู้

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พื้นที่เวียงบัว

นิทรรศการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาเรียนรู้ทางด้านเอกสารโบราณ ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนาและห้องจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้และความเชื่อที่ปรากฏในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

 

เรือนอนุสารสุนทร

เรือนล้านนาที่สร้างตามแบบของเรือนคำเที่ยงโดยตระกูลชุติมาและตระกูลนิมมานเหมินทร์ได้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา

พื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม พื้นที่เวียงบัว

พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาที่จะสามารถศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และการทำงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่เวียงบัว ต.ช้างเผือกอ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ศูนย์การเรียนรู้ต้นลานและปอสา

การเพาะกล้าต้นลานและต้นปอสา เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจรเกี่ยวกับวัฒนธรรมการผลิตและบันทึกอักษรลงในคัมภีร์ใบลานและพับสา คือการเพาะกล้า การเตรียมใบลาน การผลิตกระดาษสา และการบันทึกอักษรลงใบลานและพับสา ตลอดจนแจกจ่ายกล้าลานและพับสาให้กับวัด หน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการนำไปปลูกในสถานที่ต่างๆ ด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จัดแสดงผลงานสื่อการเรียนรู้และผลงานสร้างสรรค์จากการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงพื้นที่ป่าตุ้มดอนโมเดลและเชิงภารกิจการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์แม่ริม

องค์พระมหาเจดีย์

องค์พระมหาเจดีย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม สถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาครูและการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาครูและการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่การเรียนรู้จัดแสดงผลงานสื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น ณ อาคารอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศูนย์แม่ริม

พื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม พื้นที่แม่ริม

พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาที่จะสามารถศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และการทำงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง