ผู้บริหารและบุคลากร

  1. Home
  2. ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์: 065-472-2559

อ.สิริพร คืนมาเมือง

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์: 065-472-2559

ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์: 065-472-2559

อ.วุฒิชัย สืบสอน

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์: 065-472-2559

นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

โทรศัพท์: 065-472-2559

งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

นายโสภณ พรมจิตต์

นักวิชาการวัฒนธรรม

หัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวปนัดดา โตคำนุช

นักวิชาการวัฒนธรรม

นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์

นักวิชาการวัฒนธรรม

งานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

ดร.ดิเรก อินจันทร์

นักวิชาการวัฒนธรรม

หัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

นายภวัต ณ สิงห์ทร

นักวิชาการวัฒนธรรม

นายวรวิทย์ ผัดเป้า

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกัลยาณี อินต๊ะราชา

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง