ฐานข้อมูลเอกสารโบราณ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
หมวด
ภาษา
อักษร
ผู้สร้าง/ผู้แต่ง
ปี
สถานที่จัดเก็บ
1. CMRU-CT-01-A-0013 เอกนิบาต ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ไทขืน ไทขึน วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
2. CMRU-CT-01-A-0017 ขุททกนิกาย ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ไทขืน ไทขึน วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
3. CMRU-CT-02-B-0004 ปริวาร พับสา พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก บาลี ไทขึน วัดพระธาตุหลวงจอมคำ เมืองเชียงตุง
4. CMRU-CT-02-B-0005 ติกนิบาต พับสา พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ไทขึน 2476 วัดพระธาตุหลวงจอมคำ เมืองเชียงตุง
5. CMRU-CM-01-A-0001 มงคลสูตร ผูก 5 ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2189 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6. CMRU-CM-01-A-0006 ตุวัฏฏกสูตร ผูก 3 ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7. CMRU-CM-06-A-002 อรุณวดี ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2455 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
8. CMRU-CM-06-A-043-4 เทวทูต ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2501 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
9. CMRU-CM-06-A-047-5 วิภังคสูตต์ ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
10. CMRU-CM-06-A-049-1 โควินทสูตต์ ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2462 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
11. CMRU-CM-06-A-049-7 สิงคาลสูตต์ ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2462 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
12. CMRU-CM-06-A-050-1 จุนทสุกริตสูตต์ ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2470 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
13. CMRU-CM-06-A-050-6 วิภังคสูตต์ (ผูก 2) ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2470 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
14. CMRU-CM-06-A-060 ธัมมปาทะ (นามศัพท์) ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2437 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
15. CMRU-CM-06-A-036-1 กรณียสูตต์ ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2460 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
16. CMRU-CM-06-A-071-4 วิภังคสูตต์ ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2447 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
17. CMRU-CM-06-A-071-5 อังคุตตรนิกาย ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2447 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
18. CMRU-CM-06-A-077-1 วิภังคสูตต์ (ผูก 2) ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
19. CMRU-CM-06-A-078-1 วิภังคสูตต์ ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2474 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
20. CMRU-CM-6-A-085-14 สุตันตปิฏกะ ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2502 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่