ฐานข้อมูลเอกสารโบราณ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
หมวด
ภาษา
อักษร
ผู้สร้าง/ผู้แต่ง
ปี
สถานที่จัดเก็บ
1. CMRU-CM-01-A-0001 มงคลสูตร ผูก 5 ใบลาน พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก ล้านนา ล้านนา 2189 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่