วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมร่วม

  1. Home
  2. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมร่วม

“องค์กรแห่งการส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าศิลปวัฒนธรรมล้านนา”
Lanna Cultural Enrichment

1) อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเอกสารโบราณ
2) ส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3) เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ
4) สนับสนุนการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณกับการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา

“รักษ์ศิลปวัฒนธรรม”

“อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”

รักษ์วัฒนธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาบริการ ทำงานอย่างมีความสุข

OAC = Office of Arts and Cultural
O – Openness เปิดกว้าง รับสิ่งใหม่
A – Activeness ใส่ใจในงาน
C – Creativity สรรสร้างอย่างสร้างสรรค์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง