Q&A

 1. Home
 2. Q&A

1. พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

2. กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ติดตามข่าวสารได้ที่ www.culture.cmru.ac.th หรือ www.facebook.com/ilaccmru

3. ทรัพยากรสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม                 
     3.1 วารสารข่วงผญา สืบค้นได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/khuangpaya
     3.2 หนังสือและบทความวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สืบค้นได้ที่ www.culture.cmru.ac.th
     3.3 สื่อการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบค้นได้ที่ https://www.youtube.com/@culturecmru

4. พื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และห้องประชุม ตรวจสอบการใช้ห้องประชุม ได้ที่ www.culture.cmru.ac.th และจองห้องประชุมได้ที่สำนักงาน หรือ กรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://www.culture.cmru.ac.th/web/request-venue

ผู้รับบริหารสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.culture.cmru.ac.th หรือ www.facebook.com/ilaccmru และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักฯ ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Google Form ที่กำหนด
 2. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมให้กรอกแบบประเมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ ในกรณีที่เป็นนักศึกษาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
     - กรอกข้อมูลและภาพการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่  www.culture.cmru.ac.th/actattendance เพื่อรับหน่วยกิจกรรม
     - ตรวจสอบหน่วยกิจกรรมได้ที่ www.reg.cmru.ac.th หรือ  www.culture.cmru.ac.th/actattendance

พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมเปิดให้บริการ ในทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้น วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การให้บริการแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ

รอบเช้า          เวลา 09.00 – 12.00 น.

รอบบ่าย          เวลา 13.00 – 16.00 น.

ขั้นตอนการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม มีดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมได้ที่ https://forms.gle/D7iw4V9bT7FCPkTk9
 2. กรอกแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากรับบริการ ได้ที่ https://forms.gle/WD3Lvz9i3rmw67Sz5

 

*หมายเหตุ          

 • กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ไม่เกิน 20 คน/รอบ/กลุ่ม
 • การจองวันและรอบเข้าชม ให้ประสานล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน
 • กรณีที่เข้าชมนิทรรศการ เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้หรือทำรายงานในรายวิชาของตนเอง ให้ประสานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ในการเข้าชมจะต้องมีเจ้าหน้าที่สำนักฯ ดูแลและอำนวยความสะดวกด้วยทุกครั้ง
 1. เอกสารใบลานและเอกสารโบราณ สืบค้นได้ที่ ฐานข้อมูลเอกสารโบราณ https://www.culture.cmru.ac.th/digital_collection
 2. วารสารข่วงผญา สืบค้นได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/khuangpaya
 3. หนังสือและบทความวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สืบค้นได้ที่ www.culture.cmru.ac.th
 4. พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม คลังความรู้ สืบค้นได้ที่ www.culture.cmru.ac.th
 5. พื้นที่การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม สืบค้นได้ที่ https://www.culture.cmru.ac.th/web/learning-space
 1. ตรวจสอบการใช้สถานที่ ได้ที่ https://www.culture.cmru.ac.th/web/request-venue
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 3. ยื่นเอกสารออนไลน์ ได้ที่ e-mail : culture@cmru.ac.th หรือ Facebook Page : www.facebook.com/ilaccmru หรือยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงาน ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา
 1. ติดต่อสอบถาม ได้ที่ www.facebook.com/ilaccmru หรือ สำนักงาน ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา
 2. ทำการนัดหมายเพื่อขอรับบริการ
 3. กรอกแบบประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ ได้ที่ https://forms.gle/WD3Lvz9i3rmw67Sz5

ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.reg.cmru.ac.th (สำหรับนักศึกษา) หรือ www.culture.cmru.ac.th/actattendance

 

สำนักงาน  ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

หมายเลขโทรศัพท์   065-472-2559

เว็บไซต์ www.culture.cmru.ac.th

Facebook  www.facebook.com/ilaccmru

YouTube  https://www.youtube.com/@culturecmru

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.culture.cmru.ac.th/web/contact-us หรือทาง Facebook Messenger https://m.me/100280933460985

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง