Category: ข่าวสาร

ข่าวสาร
weerapich

ร่วมสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวแบบล้านนาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวแบบล้านนาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

จัดการอบรมหลักสูตร “การทำตุงไจยล้านนา”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตร “การทำตุงไจยล้านนา” วิทยากรโดยพ่อครูพลเทพ บุญหมื่น (เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนเวียงกุมกามศิริศิลป์

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตามอัธยาศัย หลักสูตร “การตัดตุงไส้หมู”

เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตามอัธยาศัย หลักสูตร “การตัดตุงไส้หมู” ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยเนื่องในวันปีใหม่เมือง

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

กิจกรรม “วันรักการอ่าน”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) และห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการทูลพระขวัญ และการสาธิตวิธีทำสมุดไทย หรือพับสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวล้านนา และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาในท้องถิ่น

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การทำเครื่องสักการะล้านนา : หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง”

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การทำเครื่องสักการะล้านนา : หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง” วิทยากรโดยพ่อครูนพดล คำมูล เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

จัดการอบรมหัวข้อ “ความรู้และเทคนิคในการเป็นนักจัดรายการวิทยุ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมหัวข้อ “ความรู้และเทคนิคในการเป็นนักจัดรายการวิทยุ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสาวลักษณ์ สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดรายการวิทยุ “สานศิลป์ถิ่นล้านนา” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลื่น FM ๘๘.๕ mHz ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยจะออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

การอภิปรายเชิงวิชาการเรื่อง Soft Power Lanna by Dara Rasami

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการอภิปรายเชิงวิชาการ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live ในหัวข้อเรื่อง Soft Power Lanna by Dara Ra

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนมีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ องค์พระมหาธาตุเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

อ่านต่อ »

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง