ผลงานหนังสือ

ลำดับปกชื่อเรื่องปีงบประมาณรายละเอียด
1โบราณวัตถุ-โบราณสถานในวัดล้านนา2549
2พจนานุกรมภาษาล้านนา2550
3หนูเผือก-หนูคำ (ปริวรรตเอกสารโบราณ)2552
4tai-lue-lannaไทลื้อในล้านนา: กรณีศึกษา บ้านแม่สาบ2552บทคัดย่อ
5ช่อและตุง ศิลป์แห่งศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีกราบทูลลาปรินิพพาน2553
7lok-nah-lannaโลกหน้าล้านนา พัฒนาการการสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หิมพานต์และการก่อกู้2556ดาวน์โหลด
8krawคร่าว กฎหมาย จารีต ตำนาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนา2556ดาวน์โหลด
9รายชื่อคัมภีร์ใบลานและพับสาไทขึนเมืองเชียงตุง2557ดาวน์โหลด
10รายชื่อคัมภีร์ใบลานและพับสา : อักษรธรรมล้านนาในภาคเหนือ (เล่ม 1) (2554-2558)2559ดาวน์โหลด