ข่าวสาร

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสนเทศด้านภูมิปัญญา และวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสนเทศด้านภูมิปัญญา และวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ  เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการนำเสนอต้นแบบของความรู้และการพัฒนาต่อยอดอย่างร่วมสมัย เพื่อประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา และการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสนเทศด้านภูมิปัญญาพันธุกรรมพืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ 2565 จะดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสนเทศ ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ท้องถิ่น  โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ 3 กิจกรรม คือ 1) การจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น  2) การจัดทำสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสนเทศพันธุ์ไม้ท้องถิ่น  3) การอบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 

จึงเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจเกิดความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ  สิตานุรักษ์  ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการสำรวจด้วยการลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจ เก็บข้อมูลองค์ประกอบ ลักษณะพฤกษศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสรรพคุณทางยา  ด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และด้านการใช้ประโยชน์ โดยได้มีการสัมภาษณ์ สำหรับการเก็บข้อมูล จำนวน 2 ชุด ได้แก่ แบบเก็บข้อมูลหมาก และลาน โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม ในอำเภอเมือง อำเภอสันทราย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และการลงพื้นที่เพื่อทำการสัมภาษณ์  พระศุภชัย  ชยสุโภ  วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากลานในการจัดทำคัมภีร์ใบลานในพระพุทธศาสนา จนได้ข้อมูลมาจัดทำสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสนเทศพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และจัดทำนิทรรศการออนไลน์ ในรูปแบบของ E-book ดังนี้

วิดีโอแสดงข้อมูลสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสนเทศ “การใช้ประโยชน์จากลาน”

นิทรรศการออนไลน์ ในรูปแบบ E-book “การใช้ประโยชน์จากลาน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *