สืบฮีตสานฮอยประเพณียี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ ปี ๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการสืบฮีตสานฮอยประเพณียี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี “ยี่เป็ง” ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีการจัดกิจกรรมจัดทำกระทงดอกไม้สด และเครื่องสักการะล้านนา และในเวลา ๑๗.๕๙ น. มีกิจกรรมจุดผางประทีป จำนวน ๑,๕๙๙ ดวง พร้อมจุดพลุดอกไม้ไฟ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาเจดีย์เนื่องในประเพณียี่เป็ง

 135 total views,  2 views today

พิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 โดยได้รับเมตตาจาก พระครูธีรสุตพจน์ ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดผาลาด(สกิทาคามี) ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

 131 total views,  2 views today

ร่วมงาน CMRU One for All @ Mae Hong Son Campus 2022

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์, อาจารย์สิริพร คืนมนมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ “CMRU One for All @ Mae Hong Son Campus 2022” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.กองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 129 total views,  2 views today

ประชุมกับชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน “โครงการทำทะเบียนและถ่ายภาพเอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลานและพับสา) วัดศาลา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00-14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมกับเจ้าอาวาส คณะกรรมการ และศรัทธาวัดศาลา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน “โครงการทำทะเบียนและถ่ายภาพเอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลานและพับสา) วัดศาลา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่”

 211 total views,  2 views today

1 2 3 86