ข่าวสาร

แผนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการแผนการจัดการความรุ้แผนบริหารความเสี่ยงแผนพัฒนาบุคลากรปฏิทินกิจกรรมแผนอื่นๆ
แผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. 2559-2563) ฉบับปรับปรุงปี 2561
แผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. 2559-2563) ฉบับปรับปรุงปี 2562
แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะวัฒนธรรม ประจำปี 2560-2564
แผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)
แผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562–กันยายน 2563)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563–กันยายน 2564)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564–กันยายน 2565)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564–กันยายน 2565) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565
KM Action Plan แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562
KM Action Plan แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563
KM Action Plan แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564
KM Action Plan แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565
KM Action Plan แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2563
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563)
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารเทพรัตนราชสุดา

Loading