ข่าวสาร

รายงานผลโครงการ

ชื่อโครงการปีงบประมาณดาวน์โหลด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน และจัดการองค์ความรู้ "ภูมิปัญญาสร้างสรรค์" ประจำปี 25652565ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25652565ดาวน์โหลด
โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25652565ดาวน์โหลด
โครงการอภิปรายเพื่อพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงล้านนา2565ดาวน์โหลด
โครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาประจำปีพุทธศักราช 25652565ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2565
2565ดาวน์โหลด
โครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาประจำปีพุทธศักราช 25642564ดาวน์โหลด
โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25642564ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาประจำปี 25642564ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25642564ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 25632563ดาวน์โหลด
รายงานผลโครงการอบรมมาตรการความปลอดภัยในกรณีเกิดอัคคีภัย2563ดาวน์โหลด
โครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาประจำปีพุทธศักราช 25632562ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานและพับสา ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม การสำรวจเอกสารโบราณ(ใบลาน-พับสา) ณ วัดประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำพูน
2562ดาวน์โหลด
โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 25612561ดาวน์โหลด
โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25632562ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการข่วงผญา : ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ประจำปี 25632562ดาวน์โหลด
โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 25622562ดาวน์โหลด
โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นหมาก-ต้นลานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 25622562ดาวน์โหลด
โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 25622562ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25622562ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาประจำปี 25622562ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการข่วงผญา : ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ประจำปี 25622562ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน ประจำปี พ.ศ. 25622562ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน ประจำปี พ.ศ. 25612561ดาวน์โหลด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาหัตถศิลป์จากรักใหญ่สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 25612561ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2561
2561ดาวน์โหลด
โครงการการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา : การจัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม2559ดาวน์โหลด
โครงการหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา และสืบสานประเพณี ถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน ประจำปี 25612561ดาวน์โหลด
โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 25602560ดาวน์โหลด
รายงานผลโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา 25612561ดาวน์โหลด
รายงานผลการดาเนินงาน โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ประจำปี 25612561ดาวน์โหลด
รายงานผลปริวรรตเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 25602560ดาวน์โหลด
รายงานผลการดาเนินงาน โครงการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 25612561ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25612561ดาวน์โหลด
รายงานผลโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 2560ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 25602560ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรกับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์สนองตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ ประจำปีพุทธศักราช 2560)2560ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25602560ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปีพุทธศักราข 25602560ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา "การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ"2559ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาประจำปี 25592559ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาประจำปี 25602560ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาประจำปี 25612561ดาวน์โหลด
รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์แลสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปึ 25592559ดาวน์โหลด
การดาเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : การหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา2559ดาวน์โหลด
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน2559ดาวน์โหลด
โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 25592559ดาวน์โหลด
โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 25582558ดาวน์โหลด
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ในเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 25592559ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ปี 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม2557ดาวน์โหลด
รายงานผลโครงการบรรพชา อุปสมบท-บวชเนกขัมมะ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 25572557ดาวน์โหลด
รายงานผลพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
รายงานการดำเนินโครงการเสวนาวิชาการองค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในคัมภีร์ใบลานและพับสา2558ดาวน์โหลด
รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์สสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปึ 25572557ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 25572557ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการบรรพชาอปสมบท บวกเนกขัมมะราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 25562556ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25562556ดาวน์โหลด