ข่าวสาร

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปว…

Loading

Read More

เลื่อนการแข่งขันสุดยอดกลองปู่เจ่และกลองสะบัดชัย ๑๐๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ

ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่…

Loading

Read More

กิจกรรมนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน พับสา จารึก และศิลปวัตถุของวัดท้าวบุญเรือง

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรี…

Loading

Read More

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดการนำเสนอและนิทรรศการภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

 เมื่อวันที 18 กันยายน 2566 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอ…

Loading

Read More

ผลการตัดสินการแข่งขันกลองปู่เจ่และกลองสะบัดชัย รอบคัดเลือก

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดแข่งขันกลองล้านนา (กลองสะบัดชัยและกลองปู่เจ่) รอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาตัดสินผลการแข่งขันวงกลองล้านนาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินคณะที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Loading

Read More

พิธีถวายเทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายเทียนพรรษาถวายเป็นพระร…

Loading

Read More

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ในมิติเชิงพื้นที่ “ป่าตุ้มโมเดล” พื้นที่ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมผล…

Loading

Read More

พิธีหล่อเทียน หลอมใจ 100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียน หลอมใจ 100 ปี รา…

Loading

Read More

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เยี่ยมชมและทัศนศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน ๑๘ คน ได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยมีอาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ  ในการนี้คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา นิทรรศการวัฒนธรรมใบลาน นิทรรศการภูษาอาภรณ์ นิทรรศการทูลพระขวัญ และห้องพระพุทธศาสน์  รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

Loading

Read More

ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 – วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ เทศกาลผีตาโขน อ.ด่านซ้าย และชุมชนไทดำ อ.เชียงคาน จ.เลย

Loading

Read More

พิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ องค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี

Loading

Read More

โครงการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา “หลักสูตรการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายล้านนาสร้างสรรค์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา “หลักสูตรการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายล้านนาสร้างสรรค์” เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม C๓๑๕ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) โดยมีอาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการอบรม สำหรับการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนวัฒนทัยพายัพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Loading

Read More

ผลการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเปิดโอกาสในการพัฒนาตนเองให้กับผู้เรียน ดำเนินการโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 มีผลการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ด้านทัศนศิลป์ จำนวน 6 ผลงาน และด้านศิลปะการแสดง จำนวน 1 ผลงาน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมหน่วยกิจกรรม 3 หน่วยกิจกรรม (วันเวลารับประกาศจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

Loading

Read More

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปว…

Loading

Read More

สืบฮีตสานฮอยประเพณียี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ ปี ๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการสืบฮีตสานฮอยประเพณียี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี “ยี่เป็ง” ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีการจัดกิจกรรมจัดทำกระทงดอกไม้สด และเครื่องสักการะล้านนา และในเวลา ๑๗.๕๙ น. มีกิจกรรมจุดผางประทีป จำนวน ๑,๕๙๙ ดวง พร้อมจุดพลุดอกไม้ไฟ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาเจดีย์เนื่องในประเพณียี่เป็ง

Loading

Read More

พิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 โดยได้รับเมตตาจาก พระครูธีรสุตพจน์ ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดผาลาด(สกิทาคามี) ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

Loading

Read More

ร่วมงาน CMRU One for All @ Mae Hong Son Campus 2022

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์, อาจารย์สิริพร คืนมนมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ “CMRU One for All @ Mae Hong Son Campus 2022” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.กองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

Loading

Read More

ประชุมกับชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน “โครงการทำทะเบียนและถ่ายภาพเอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลานและพับสา) วัดศาลา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00-14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมกับเจ้าอาวาส คณะกรรมการ และศรัทธาวัดศาลา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน “โครงการทำทะเบียนและถ่ายภาพเอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลานและพับสา) วัดศาลา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่”

Loading

Read More

ขอเชิญส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา และรางวัลบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม

ขอเชิญผู้สนใจส่งประวัติและผลงานเข้าร่วม การพิจารณาคัดเล…

Loading

Read More

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายการแต่งกายชุดกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ในกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธ…

Loading

Read More

โครงการประกวดภาพถ่ายการแต่งกายชุดกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา หัวข้อ “ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจแต่งกายชุดกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ…

Loading

Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการครูอา…

Loading

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2564-2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ…

Loading

Read More

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่…

Loading

Read More

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดแข่งขันวงกลองล้านนาและฟ้อนเล็บ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร…

Loading

Read More

ผลการคัดเลือก เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม

Loading

Read More

จับเข่าเล่าเรื่องกับ “แดน บราวน์” แห่งสยามประเทศ กลโคลงในการสร้างปริศนา ?️‍♀️

 การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออ…

Loading

Read More

ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักศึกษา ประชาชน ผ…

Loading

Read More

การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

   การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่…

Loading

Read More

การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

 การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออ…

Loading

Read More

โครงการองค์ความรู้จากลานหมากและพันธุ์ไม้พื้นเมืองหายากในล้านนา : การอนุรักษ์สืบสานและต่อยอด

เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรร…

Loading

Read More

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การอภิปรายเชิงวิชาการ ระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ…

Loading

Read More

ขอเชิญร่วมส่งประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานเข้าร่วมการคัดสรรเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2565”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งประวัติและผลงานเข้าร่วม การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สำหรับประชาชน “รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม” ประจำปีพุทธศักราช 2564” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2564

Loading

Read More

พิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิธีกินอ้อผญา สืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธ…

Loading

Read More

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ภายใต้งาน “ฮอมใจ๋เพาะกล้าลาน”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ภายใต้งาน “ฮ๋อมใจ๋เพาะกล้าลาน” ณ ข่วงเรือนอนุสารสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิพล วงศ์สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากหลายหน่วยงานร่วมปลูกต้นไม้ และให้การสนับสนุนการเพาะต้นลานรวมถึงพันธ์ุไม้ล้านนา

Loading

Read More

? สานศิลป์ถิ่นล้านนาพอดแคสท์

เปิดตัวแล้ววันนี้ “สานศิลป์ถิ่นล้านนาพอดแคสท์” รายการวิทยุออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

“ยิ่งฟัง ยิ่งได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย”

สามารถรับฟังผ่านช่องทางหลักที่แอพลิเคชั่น Anchor:
https://anchor.fm/sarnsilptinlanna

และช่องทางอื่น ๆ อีก 5 ช่องทาง ดังนี้ Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radiopublic และ Spotify โดยค้นคำว่า “sarnsilptinlanna”
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ Infographic หัวข้อ “สงกรานต์ล้านนา” ในกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ Infographic หัวข้อ “สงกรานต…

Loading

Read More

ประกาศ เลื่อนการสอบธรรมศึกษา

ประกาศ เลื่อนการสอบธรรมศึกษา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศแจ้งกำหนดการสอบครั้งใหม่ เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ตามประกาศของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

Loading

Read More

ผลการคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2564

ผลการคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2564
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล. วงศ์สุข เป็นประธานการประชุม

Loading

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูอาสา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิ…

Loading

Read More

โครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 100 ปี ชาตากาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 100 ปี ชาตากาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

Loading

Read More

๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  ๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย” ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.culture.cmru.ac.th/100singkha

Loading

Read More

[ขยายเวลารับสมัครจนถึง 6 มี.ค. 63] รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ประจำปี 2563-2564

ด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวัดที่ได้จดทะเบียนเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่มีประชาชนมาปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ และบำเพ็ญบุญกุศลตามประเพณี  มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การแสดงนาฏศิลป์ไทย-ล้านนา และดนตรีไทย-ล้านนา เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ยุวชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ

Loading

Read More

ประกาศเลื่อนการรับสมัครการประกวดในงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์”

ประกาศเลื่อนการรับสมัครการประกวดในงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเช…

Loading

Read More

โครงการธรรมศึกษา ประจำปี 2562

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.culture.cmru.ac.th/dhammastudy

Loading

Read More

การอภิปรายเชิงวิชาการ “DNA ล้านนา กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์”

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอภิปรายเชิงวิชาการด้านความรู้ศิลปวัฒนธรรม “DNA ล้านนา กับความหลากลหายทางชาติพันธุ์” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคประชาสังคม จำนวนกว่า ๑๔๘ คน เข้าร่วมฟังการเจาะรหัสลับทางชาติพันธุ์ ระดับ DNA

Loading

Read More

แห่เทียนพรรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรรษา นำพาอิ่มใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562

Loading

Read More

ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

Loading

Read More

การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม DNA ล้านนากับความหลากหลายทางชาติพันธุ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะจัดการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  รับจำนวนจำกัด ๑๐๐ ที่นั่ง  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

Loading

Read More

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “แต่งหย้องคัวเมือง” การประกวดขบวนแห่แบบล้านนา และการแข่งขันลาบพื้นเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบ…

Loading

Read More

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม พิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม พิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จตุราคาร

Loading

Read More

ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดการออกแบคาแรคเตอร์ “น้องใบลาน น้องพับสา” และภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม

ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดการออกแบคาแรคเตอร์ “น้องใบลาน น้องพับสา” และภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม

Loading

Read More

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA

  ด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสห…

Loading

Read More

ผลการคัดเลือก เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เพื่อคัดสรรบุคลากร ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น เพชรราชภัฎ-เพชรล้านนา โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นการสืบสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ให้คงอยู่คู่สังคมล้านนา โดยทำการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารพระเทพ-รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

Loading

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ​ รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกระทงใหญ่ยี่เป็งเชียงใหม่​ ประจำปี​ ๒๕๖๑​

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ​ รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกระทงใหญ่ยี่เป็งเชียงใหม่​ ประจำปี​ ๒๕๖๑​
โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี​และผศ.สุชานาฏ​ สิตานุรักษ์ เป็นตัวแทนในนาม”มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ

Loading

Read More

ร่วมจัดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่ ร่วมจัดผามนิทรรศการในงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นคัมภีร์ใบลาน” โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด และจัดนิทรรศการให้ความรุ้

Loading

Read More

โครงการธรรมศึกษา ประจำปี 2561 (เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม)

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก สมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

Loading

Read More

การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จัดการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมในแผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ๒ กิจกรรมคือ
๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เรื่อง เทคนิคการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งได้ดำเนินการในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒. การศึกษาภาคสนาม ด้วยการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งแต่ละกลุ่มได้เลือกพื้นที่ศึกษาที่แตกต่างกัน ระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
และในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาของนักเรียน / นักศึกษา จำนวน ๑๓ ทีม โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๔ กลุ่ม และระดับอุดมศึกษา จำนวน ๙ กลุ่ม ที่ได้ลงศึกษาในพื้นที่จริง ด้วยการสัมผัสกับชุมชน และมีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาของชุมชนตามโครงการที่แต่กลุ่มได้นำเสนอ โดยนำเสนอในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More

“การปลูกและการบำรุงรักษาต้นลานและต้นหมาก” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลานปลูกหมากฝากไว้กับแผ่นดิน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดการบรรยาย เรื่อง “การปลูกและการบำรุงรักษาต้นลานและต้นหมาก” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลานปลูกหมากฝากไว้กับแผ่นดิน” ณ ลานองค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Loading

Read More

การเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม การเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสำรวจ ทำทะเบียน ถ่ายภาพ และห่อผ้าคัมภีร์ใบลานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Loading

Read More

แห่เทียนพรรรษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรรษา นำพาอิ่มใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561

Loading

Read More

การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “พะยองคำ ยันต์เทียนฯ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “พะยองคำ ยันต์เทียน: ศิลปะ ความเชื่อ วิถีชีวิต” ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

Loading

Read More

ขอเชิญร่วมประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ประจำปี 2561

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และ จิตสำนึก ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น / ชุมชน  นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น / ชุมชน ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน

Loading

Read More

ขอเชิญร่วมการอภิปราย “พะยองคำ และยันต์เทียน : ความเชื่อ ศิลปะ วิถีชีวิต”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “พะยองคำ และยันต์เทียน : ความเชื่อ ศิลปะ วิถีชีวิต” ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 (อาคาร 27) อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More

พิธีหล่อเทียน สูมาธรรม ถวายเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทรา ร่วมพิธีหล่อเทียน สูมาธรรม และถวายเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561

Loading

Read More

โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Loading

Read More

Photo Workshop ภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมประเพณีการจารใบลานแบบล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Sony thai และ Digital2home จัดกิจกรรม Photo Workshop ภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมประเพณีการจารใบลานแบบล้านนา ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

Loading

Read More

ประกาศสรรหาและคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เป็น “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมเป็น “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา”  8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562

Loading

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาษฏ์ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Loading

Read More

เชิญชวนแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี  ๒๕๖๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีทำบุญปีใหม่เมือง และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Loading

Read More

ผลการคัดเลือกนักศึกษาร่วมครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๑–๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน ๓ คน เดินทางไปเผยแพร่ภาษาไทย ดนตรีและศิลปะการแสดงไทย-ล้านนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้

Loading

Read More

ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2561 

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ข่วงผญาราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

Loading

Read More

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมงาน ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่   

Loading

Read More

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA

    ด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

Loading

Read More

ขบวนกระทงใหญ่ มร.ชม. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงยอดเยี่ยม 2560

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี และ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าร่วมการประกวดภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จขึ้นทรงราชสืบราชย์สันตติวงศ์ 

Loading

Read More

ประกาศแจ้งงดให้บริการยืม-คืน วัสดุ-ครุภัณฑ์ และการใช้สถานที่ในอาคารเทพรัตนราชสุดา

แจ้งงดให้บริการยืม-คืน วัสดุ-ครุภัณฑ์ และการใช้สถานที่ในอาคารเทพรัตนราชสุดา เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารตั้งแต่บริเวณชั้น 1 – 4 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

Loading

Read More

มร.ชม. มอบดอกดารารัตน์ให้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖,๙๙๙ ดอก

เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ไกรลาศ จิตร์กุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบุคลากร และคณะผู้นำนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบดอกดารารัตน์จำนวน ๖,๙๙๙ ดอก เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

Loading

Read More

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญเข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ขอเชิญเข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2560
โดยสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

รับจำนวน ๓๐๐ คน ได้บุญและได้ Transcript กิจกรรม ๓ หน่วยกิต

Loading

Read More

ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More

การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จัดการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

Loading

Read More

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการฟ้อนกิงกะหร่า และโตล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรศิลปะการฟ้อนกิงกะหร่า และโตล้านนา ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เรือนอนุสารสุนทร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More

การบรรยายพิเศษด้านพระพุทธศาสนา “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมยุวพุทธิกโลกในประเทศจีน (The World Youth Buddhist Society) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร” (Lost in a Fragmented Age) The Seventh World Youth Buddhist Symposium Post-conference

Loading

Read More

ขอเชิญร่วมโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์น้อมส่งพ่อหลวงสู่สวรรคาลัย”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์น้อมส่งพ่อหลวงสู่สวรรคาลัย”

Loading

Read More

พิธีกินอ้อผญา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีกินอ้อผญา ภายในงานพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2560

Loading

Read More

ขอเชิญร่วม เสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม เสวนาทางวิชาการเรื่อง “โครงนิราศหริภุญชัย” ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More

ขอเชิญร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์” ซึ่งเป็นดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

Loading

Read More

ขอเชิญร่วมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

Loading

Read More

93 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา : เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 93 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา : เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560 พร้อมมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560” แด่ศิลปินพื้นบ้าน นักปราชญ์แห่งล้านนา จำนวน 12 ท่าน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

Loading

Read More

การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

Loading

Read More

พิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560 ฮ่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ณ บริเวณจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สระเกล้าดำหัว แต่งหย้องคัวงาม”

Loading

Read More

เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

Loading

Read More

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑

Loading

Read More

โครงการสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2560

Loading

Read More

โครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560

Loading

Read More

ผลการตัดสินการแข่งขันกลองปู่เจ่และกลองสะบัดชัย “100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่” รอบชิงชนะเลิศ

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย สำนักศิลปะและวัฒน…

Loading

Read More