ป๋าเวณีปีใหม่เมือง
ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ออกหว่า-จองพารา” : ประเพณีและศิลปกรรมไทใหญ่”
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม”ประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรมล้านนา : วิชาชีพ-วิชาการ-วิชาเกิน”
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในโครงการอภิปรายความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม : ครัวหญ้องของงาม
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในโครงการอภิปรายความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม : นาคกับความเชื่อคนไทลื้อในสังคมพหุวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ฮ่วมใจ๋สืบสาน ป๋าเวณียี่เป็ง”
การมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ Infographic หัวข้อ “สงกรานต์ล้านนา” และการจับสลากรางวัล​นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
สืบฮีตสานฮอยประเพณียี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ ปี ๒๕๖๕
พิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565
ร่วมงาน CMRU One for All @ Mae Hong Son Campus 2022
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร “ศิลปะผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ : Ecoprinting
โครงการประกวดภาพถ่ายการแต่งกายชุดกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา หัวข้อ “ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจแต่งกายชุดกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2564-2565
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมงาน “๑๐๐ ปีราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม”ประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรมล้านนา : วิชาชีพ-วิชาการ-วิชาเกิน”
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในโครงการอภิปรายความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม : ครัวหญ้องของงาม
โครงการองค์ความรู้จากลานหมากและพันธุ์ไม้พื้นเมืองหายากในล้านนา : การอนุรักษ์สืบสานและต่อยอด
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวนายวินัย อภิบาล
มุทิตาจิตพระครูประภัศร์ธรรมรังสี(ครูบาจันต๊ะรังษี) เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า
ร่วมงานราชภัฏเชียงใหม่ฮ่อมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต​
ร่วมประเพณีตานก๋วยสลากภัตวัดหัวข่วง
มุทิตาจิต “พระเทพปริยัติ” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
มุทิตาจิตพระเดชพระคุณหลวงปู่ “พระพรหมมงคล”
ร่วมงาน “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี ๑๒ เดือนล้านนา”
ร่วมพิธี “ตานก๋วยสลากภัต” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเชตุพนศึกษา
มุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชโพธิวรคุณ
ดร.หลุยส์ กาโบด อดีตผู้อำนวยการสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ สาขาเชียงใหม่  เข้าเยี่ยมชมศูนย์ใบลานศึกษา
Prof.Dr. Volker Grabowsky เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ เรื่องประวัติหลวงอนุสารสุนทรและกลุ่มชาติพันธ์นล้านนา
น.ศ.ภาษาจีน ศึกษาเยี่ยมชนเรือนอนุสารสุนทร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม

ลิงค์

คลังความรู้ศิลปวัฒนธรรม

วารสาร ข่วงผญา

lannastudy

นามานุกรมออนไลน์ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา


การบริการของเรา

สถาบันล้านนาศึกษา

อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธ์ล้านนา ประกอบด้วยเรือนอนุสารสุนทร และอาคารเทพรัตนราชสุดา

ศูนย์การเรียนรู้ในการส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประกอบไปด้วยศูนย์ใบลานศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นรักใหญ่

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)


ปฏิทินกิจกรรม