ข่าวสาร

วารสารข่วงผญา

วารสารข่วงผญา The Journal of Thai Lanna Wisdom เป็นวารสารทางวิชาการรายปี (ปีละ 1 ฉบับ เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะ และนำเสนอข้อค้นจากการศึกษาและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา สังคมวิทยาชาติพันธุ์วิทยา วัฒนธรรมศึกษา การจัดการทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม ดนตรีและการแสดง เป็นต้น ซึ่งบทความหรือข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในวารสารเล่มนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยเนื้อหาที่ปรากฏในวารสาร ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ทางบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้อง และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ

ลำดับปกชื่อเรื่องปีงบประมาณรายละเอียด
1kuang-pa-yha-08ข่วงผญา ฉบับที่ 8 - รวมบทความล้านนาศึกษา ฉบับ 89 ปี ราชภัฏเชียงใหม่2556
ดาวน์โหลด: Kuang Pa Yha 08
ดาวน์โหลด: 268, ขนาด: 6.8 MB
2kuang-pa-yha-2557ข่วงผญา : อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจปีที่ 92557
ดาวน์โหลด: Kuang Pa Yha 2557
ดาวน์โหลด: 187, ขนาด: 29.0 MB
3kuang-pa-yha-08ข่วงผญา : ก้าวสู่ศตวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น2558
ดาวน์โหลด: Kuang Pa Yha 2558
ดาวน์โหลด: 141, ขนาด: 3.2 MB
4kuang-pa-yha-2559ข่วงผญา : 7 ทศวรรษ กษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ ปิ่นราชัน และ 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2559
ดาวน์โหลด: Kuang Pa Yha 2559
ดาวน์โหลด: 311, ขนาด: 5.0 MB
5kuang-pa-yha-2560ข่วงผญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สืบสานองคต์ความรู้ของชุมชน2560
ดาวน์โหลด: Kuang Pa Yha 2560
ดาวน์โหลด: 131, ขนาด: 4.1 MB
6kuang-pa-yha-2561ข่วงผญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สืบสานองคต์ความรู้ของชุมชน2561
ดาวน์โหลด: Kuang Pa Yha 2561
ดาวน์โหลด: 141, ขนาด: 16.1 MB
7kuang-pa-yha-2562ข่วงผญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สืบสานองคต์ความรู้ของชุมชน2562
ดาวน์โหลด: Kuang Pa Yha 2562
ดาวน์โหลด: 168, ขนาด: 25.2 MB
8ข่วงผญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สืบสานองคต์ความรู้ของชุมชน 2563ข่วงผญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สืบสานองคต์ความรู้ของชุมชน2563
ดาวน์โหลด: Kuang Pa Yha 2563
ดาวน์โหลด: 197, ขนาด: 15.9 MB
9ข่วงผญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สืบสานองคต์ความรู้ของชุมชน 2564ข่วงผญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สืบสานองคต์ความรู้ของชุมชน2564
ดาวน์โหลด: Kuang Pa Yha 2564
ดาวน์โหลด: 163, ขนาด: 6.1 MB

Loading