ข่าวสาร

นโยบาย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งการส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าศิลปวัฒนธรรมล้านนา” และได้มีการกำหนดแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ ด้านภาษาล้านนา ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาและท้องถิ่น สร้างคุณค่าและมูลค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑.  นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดนโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้

๑)  สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมนานาประเทศ

๒)  ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตปัจจุบันอย่างสอดคล้องและเหมาะสม

๓)  สร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่น ประเทศและสากล ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งคุณลักษณะทางศิลปะและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์

๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางด้านเอกสารใบลานแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและนานาชาติ

๒.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยจัดกิจกรรมทั้งทางด้านภาษาล้านนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกำหนดนโยบายดังนี้

๑)  ส่งเสริมการให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านภาษาล้านนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แก่นักศึกษา

๒)  เสริมสร้างทักษะและความสามารถทางด้านภาษาล้านนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาและท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง ท้องถิ่นและประเทศชาติ

๓)  สร้างบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาล้านนา ศิลปะและวัฒนธรรมตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

 

๓. นโยบายด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา ปราชญ์ชาวบ้าน  และครูภูมิปัญญาล้านนา โดยกำหนดนโยบายดังนี้

๑)  ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาล้านนา ให้เป็น “เพชรราชภัฏ
เพชรล้านนา”

๒)  จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ในการเผยแพร่ผลงาน
เพื่อการต่อยอดในอนาคต

๓)  รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่องค์ความรู้ “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

๔)  สร้างเครือข่ายครูภูมิปัญญา  “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา”

 

๔. นโยบายด้านการพัฒนาศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม จากเอกสารใบลานโดยได้กำหนดนโยบายดังนี้

๑)  สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาล้านนา เอกสารโบราณ ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

๒)  ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาล้านนา
เอกสารโบราณ ศิลปะและวัฒนธรรม

๓)  สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับท้องถิ่น เพื่อหาแนวการอนุรักษ์เอกสารใบลานอย่างยั่งยืน

๔)  ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้จากเอกสารใบลาน ระหว่างเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 

๕. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ  เพื่อให้การบริหารการเงินและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงกำหนดนโยบายด้านการเงินและงบประมาณดังนี้

๑)  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี

๒)  จัดให้มีการจัดทำบัญชีทะเบียน ทั้งด้านการเงิน งบประมาณและพัสดุ ครุภัณฑ์
เพื่อสามารถควบคุม โปร่งใส และตรวจสอบได้

๓)  มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ

๔)  มีการรายงานผล การประเมินผล เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน

 

๖. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นกำลังขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ จึงกำหนดนโยบายดังนี้

๑)  กำหนดภาระงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน

๒)  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทำงานในอนาคต

๓)  สนับสนุนส่งเสริมบุคลากร เพื่อให้พัฒนางานตามสายงาน และจัดทำผลงานเพื่อขอขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น

๔)  มีระบบและวิธีการประเมินที่สามารถเข้าใจได้ชัดเจน และผลการประเมินสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินอย่างแท้จริง

 

๗. นโยบายด้านการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างคุ้มค่า  และการใช้ทรัพยากรภายนอกเพื่อการประหยัดงบประมาณ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

๑)  จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดสรรทรัพยากร

๒)  จัดระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่หน่วยงานกำหนด

๓)  ส่งเสริมให้จัดสรรการใช้และการจัดหาทรัพยากรทั้งด้านการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

๔)  ประเมินการใช้ทรัพยากรและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

๘.  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการบริหารการดำเนินงาน ดังนี้

๑) จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งสำนักงานฯ แบบบูรณาการ โดยมี
การจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒) ให้มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงจัดการการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๓) ให้ถือว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติและ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๔) ให้การกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

 

๙. นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจ  นโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ตามประกาศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจของหน่วยงาน

๒)  พัฒนาและดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๓)  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

๔)  ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาหน่วยงาน

 

๑๐.  นโยบายด้านการประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสำหรัผู้บริหารในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑)  มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรม

๒)  มีการประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงานในทุกระดับ

๓)  มีการประเมินผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ของหน่วยงาน

Loading