ข่าวสาร

คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประธานกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

กรรมการรองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์

ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายทับทิม มั่นมาก

นักเขียนและช่างภาพอิสระหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต

อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอนันต์ สุคันธรส
ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ


อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง
รองผู้อำนวยการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ