ข่าวสาร

ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อำนวยการอาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 5881
ปฏิทินภาระงาน

รองผู้อำนวยการอาจารย์สิริพร คืนมาเมือง

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 5882


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิโลบล วิมลสิทธิชัย

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 5882


อาจารย์วุฒิชัย สืบสอน

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 5882

หัวหน้าสำนักงานนางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร 5883

งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมนายโสภณ พรมจิตต์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 5899


นางสาวปนัดดา โตคำนุช
นักวิชาการศึกษา
โทร 5891


นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
โทร 5880

งานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมดร. ดิเรก อินจันทร์
นักวิชาการศึกษา
รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 5887


นายภวัต ณ สิงห์ทร
นักวิชาการศึกษา
โทร 5887


นายวรวิทย์ ผัดเป้า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทร 5887

งานบริหารงานทั่วไปนางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทร 5884


นางสาวศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 5860


นางกัลยาณี อินต๊ะราชา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร 5899


นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 5884